Programma begroting - Voor onze inwoners

Op 8 november is de programmabegroting voor 2023 besproken in de gemeenteraad van Rheden. Hier hebben wij ons als fractie ingezet voor onze inwoners. Wij gingen deze bespreking in met een missie: vanuit onze oppositierol bijsturen waar dit kan en nodig is, in het belang van onze inwoners. We gingen dus met een open blik het debat met het college in.

Wij willen lage lokale lasten

Iets wat ons aan het hart gaat zijn de hoogte van de lokale lasten. Wij willen dat deze zo laag mogelijk blijven voor de inwoners. Zeker in deze moeilijke tijd, waarin huishoudens het enorm moeilijk hebben om rond te komen. Niet alleen de lage inkomens, maar ook de middeninkomens hebben het steeds moeilijker. Juist omdat wij dit zo belangrijk vinden hadden wij een motie opgesteld, de motie: Lokaal, social en betaalbaar.


Het doel van deze motie was dat er een onderzoek zou komen naar hoe lage- en middeninkomens in deze tijd ondersteund kunnen worden. Hierbij vroegen wij om in dit onderzoek de hoogte van alle lokale lasten (Dus niet alleen de OZB) mee te nemen en mee te nemen dat de lokale lasten altijd onder het gelders gemiddelde blijven. Hierop hebben wij een aantal toezeggingen van het college gekregen. Om deze toezeggingen harder te maken hebben we de motie ook in stemming gebracht. Deze motie haalde helaas geen meerderheid.


Hiernaast hebben wij een aantal andere moties gesteund die (onderzoeken) hoe inwoners en organisaties binnen de gemeente verder geholpen kunnen worden in deze moeilijke tijd. 


Red ‘t Sprengenhus

Een van de prachtige dorpen in onze gemeente is Laag-Soeren. De leefbaarheid hier staat ernstig onder druk. Wij hebben in de vergadering samen met het CDA een amendement ingediend die er voor zorgt dat er maximaal wordt ingezet om een dorpshuisfunctie in Laag-Soeren te houden. Deze willen wij met voorkeur behouden in het ‘t Sprengenhus. Het is ons gelukt om de hele raad en college achter dit voorstel te krijgen. Hier zijn wij erg blij mee omdat we ons willen inzetten voor een bruisend Laag-Soeren met goede dorpsvoorzieningen.


Vanuit de bijstand door naar de arbeidsmarkt

Wij vinden het als VVD belangrijk dat mensen vanuit de bijstand kunnen doorstromen naar betaald werk. Daarom hebben wij samen met GroenLinks in een motie opgeroepen om te bekijken hoe de mogelijkheden tot bijverdienen in de bijstand kunnen worden uitgebreid. Dit hebben wij als VVD gedaan omdat blijkt dat door deze mogelijkheid ervoor kan zorgen dat mensen sneller weer op de arbeidsmarkt instromen en het belangrijk is voor de participatie in de samenleving. Voor ons is het extra belangrijk dat we met deze maatregel mensen stimuleren om uiteindelijk weer door te stromen naar regulier werk en dat ze niet voor altijd in de bijstand moeten blijven. 


De sturingsrol van de raad

Wij hebben buiten veel inhoudelijke thema’s ook toezeggingen van het college gekregen die ervoor zorgen dat onze positie als raad versterkt wordt. Dit zodat wij onze controlerende en sturende rol beter kunnen uit voeren. We waren namelijk momenteel niet voldoende tevreden op de mogelijkheden die hiervoor waren bij de huidige programmabegroting. Wij vertrouwen er dan ook op dat deze toezeggingen waar gemaakt gaan worden door het college. 


Het vertrouwen

Vertrouwen, iets wat je in deze onrustige tijd weinig meer terug ziet is iets wat wij het college wel hebben gegeven. Door alle toezeggingen die zijn gedaan hebben wij met veel twijfel besloten in te stemmen met de programmabegroting 2023. Voor onze fractie was dit een oprecht lastige keuze. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er veel plannen in deze begroting staan die voor onze inwoners momenteel van belang zijn. 


Dit vertrouwen is echter te beschadigen, wij verwachten dat het college hier zorgvuldig mee om gaat. We geven het college dit vertrouwen niet voor niks. Dit doen wij voor onze inwoners en we zullen nauwkeurig in de gaten houden dat het college het beste voor de inwoners blijft doen wat mogelijk is.