Onze 4 moties aangenomen bij begrotingsraad

Onze raad kent elk jaar enkele hoogtepunten die meestal gepaard gaan met momenten in de financiële P&C-cyclus; denk hierbij aan het vaststellen van de Jaarrekening, de Kadernota en de tussentijdse financiële rapportages die ook wel de vier-seizoenen-rapportages worden genoemd. Het vaststellen van de Programmabegroting voor het volgende jaar is in deze reeks de koningin van de P&C-cyclus, en daarom voor raadsleden en college een belangrijk moment.

Gisteren stond dit financieel belangrijke stuk op de agenda van de raad: het vaststellen van de Programmabegroting voor het komende jaar. Omdat dit een document is dat veel tijd kost om te behandelen (het is een behoorlijk boekwerk dat dit jaar ook nog aangevuld is met een actualiteitenrapportage) is komt de raad aan het begin van de middag in het gemeentehuis bijeen om tot 19.00 uur te vergaderen - geheel Corona-proof uiteraard - over de financiële situatie van onze gemeente. Alle fracties geven hun visie over het gevoerde (en nog te voeren) financiële beleid door middel van het voorlezen van hun ‘Algemene beschouwingen’- vaak gevolgd door enkele moties of amendementen om het voorgestelde beleid aan te passen of te veranderen. De Porgrammabegroting laat - na heel veel zorgen over onze financiële situatie – voor aankomende jaren nu toch een positief resultaat zien. Dit is het werk van onze ambtenaren en college die afgelopen maanden met grote inzet hebben gewerkt aan het bijsturen van de problemen waar onze gemeente (net zoals de meeste andere gemeenten) afgelopen jaren in terecht is gekomen. Met name de tekorten in de Jeugdzorg en het WMO blijven voor een ongebreidelde groei van onze uitgaven zorgen, en het stoppen van deze groei – waar mogelijk - was de uitdaging. Ondanks dat onze fractie blij is met het positieve resultaat, blijven we kritisch over de uitgaven. We hebben er echter vertrouwen in dat ons college en de organisatie er alles aan doen om grip op de situatie te krijgen – én te houden.

Na het middaggedeelte met alle beraadslagingen zijn alle raadsleden weer naar huis vertrokken om vanuit daar de zeven amendementen, negen moties én de programmabegroting online in stemming te brengen

Namens de VVD-fractie zijn verschillende moties en amendementen aangenomen (vaak in samenwerking met andere fracties), en dit willen we graag met jullie delen:

  • Motie: Steun ondernemers tijdens COVID-19 (extra financiële ondersteuning voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door de Corona-crisis)
  •  Motie: Van uitstel komt geen afstel (ondernemers krijgen extra tijd om hun gemeentelijke belastingen te betalen)
  •  Motie (samen met het CDA): Inwonersparticipatie moet doorgaan (focus op andere manieren om burgerparticipatie te waarborgen omdat fysieke bijeenkomsten door Corona niet meer kan)
  •   Motie: Onze BOA’s (en anderen die in de frontlinie van Corona gewerkt hebben) in het zonnetje (een extraatje voor hen die tijdens Corona namens onze gemeente overuren hebben gemaakt)
  •  Motie van de coalitie: Alternatieven concretiseren (over het klaarzetten/inzetten van extra maatregelen als de huidige bezuinigingsmaatregelen niet voldoende resultaat opleveren)  


Daarnaast hebben we mee-ondertekend met het gezamenlijke coalitie-amendement: RIQQ verbindt, verwondert en stimuleert. Dit amendement is opgesteld om de huidige bezuiniging van €15.000,- op het cultuurbedrijf van onze gemeente één jaar uit te stellen, omdat de stapeling van bezuinigingen die RIQQ in korte tijd te verwerken heeft gekregen te veel was voor de stichting om goed te blijven functioneren.

Ook hebben wij ingestemd met de SP-motie: Eén keer gratis grofvuil laten ophalen. Met een kleine bijdrage van €5,90 per huishouden kunnen we allemaal 1x per jaar gratis een m3 grofvuil laten ophalen. Daarnaast hopen we dat deze motie eraan bijdraagt dat er minder grofvuil illegaal in de gemeente gedumpt wordt.

Al met al geen slechte dag voor onze fractie. We kijken met vertrouwen uit naar het volgende begrotingsjaar!

Martinique Visser