2 Raadsvergaderingen, 5 fractieleden, 1 wethouder en een serie goede besluiten!

De laatste week van juni was een intensieve politieke week. Met twee hele lange raadsvergaderingen die veel voorbereidingen vergde van de hele fractie. Maar het was het waard. We kijken terug op goede vergaderingen waar goede besluiten zijn genomen. Al onze moties en amendementen zijn aangenomen.

Op 30 juni om 12.30 starten we met de eerste vergaderingen. Maar eerst worden Rob en Yola toegezongen door de hele raad en het college omdat zij jarig zijn. En wie jarig is trakteert dus stond er in de pauze gebak klaar voor iedereen. En toen het echte werk. Eerst de wijziging op de afvalstoffenheffing en daarna de zomernota  De VVD is bij monde van Martinique  zeer kritische over de financiële situatie, hoe daar over gerapporteerd wordt en welke (beleids) maatregelen er in dit jaar nog genomen gaan worden zodat we de tekorten nog enigszins binnen de perken houden. De Raad moet op tijd geïnformeerd worden en inzicht hebben wat er mogelijk is om bij te sturen. Goed dat er een financiële commissie is gestart die vinger aan de pols moeten gaan houden.

Bij de behandeling van de kadernota ( de raad geeft kaders mee voor het opstellen van de begroting die in november behandeld wordt). Yola startte met de algemene beschouwingen( zie bijlage). Ook in 2021 gaat de gemeente meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Vooral in het sociaal domein ( WMO en Jeugd) zijn de overschrijdingen fors. Dat betekent bezuinigen. En dat is niet leuk en pijnlijk maar het moet. Wij vinden dat de pijn verdeeld moet worden over alle beleidsterreinen en dat we goed moeten kijken wat we uitgeven aan bovenwettelijke taken. Dat is meer dan 28 miljoen euro! En helaas moeten we ook naar de inkomstenkant kijken. Wij gaan akkoord met een maximale OZB verhoging van 5 %. Dat levert zo'n € 300.000,00 op. Dat is wat ons betreft een mooie bijdrage om de uitgaven in het sociaal domein deels te bekostigen.  Samen met het CDA, D66 en de CU hebben we een amendement ingediend met een pakket aan maatregelen waarbij de pijn zoveel mogelijk verdeeld wordt. ( zie bijlage). het amendement is aangenomen; de oppositie stemde tegen; zij wilden een niet sluitende begroting indienen, en sociaal domein ontzien bij de bezuinigingen en de inkomsten ( lees OZB met meer dan 10%)  fors verhogen.

Onze motie om te onderzoeken wat het oplevert wanneer je de welstandcommissie afschaft en de motie om te onderzoeken waar er op erfgoed en monumentenzorg bezuinigd kan worden zijn beide aangenomen.

Dat was 30 juni.

2 juli was de volgende vergadering. 

Over de jaarrekening is zeer kritisch gesproken. Ook Sjir, heeft namens de VVD aangegeven dat, wil de raad haar controlerende taak goed kunnen doen, zij tijdig over de stukken moet beschikken.

Goed nieuws is dat de kadernota 'Tussen Broek en Water' als hamerstuk is aangenomen. Dat betekent dat doorgegaan kan worden met het maken van plannen voor woningbouw. En wat bouwen betreft...Onze fractie heeft 2 moties ( Vreemd a/d orde vd dag) ingediend die beide zijn aangenomen. De eerste is om de mogelijkheden  voor woningbouw te onderzoeken van het al bijna 4 jaar niet gebruikte sportveld in Laag-Soeren. De tweede motie gaat over het beter benutten van de mogelijkheden voor het  bouwen van woningen op binnenterreinen.

Aansluitend was er nog een besloten vergadering. Daar over meer in een nieuw artikel.