Vragen VVD Rheden inzake coulance inning lokale lasten ondernemers in verband met de gevolgen van COVID-19.

Volksgezondheid en mensen gaan altijd voor maar ondernemers, ook in de gemeente Rheden, worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Dit kan dan mogelijk ook effect hebben op het inkomen van hun medewerkers. Door de maatregelen tegen COVID-19 kunnen ondernemers acute problemen krijgen met betalingsverplichtingen, ook voor de gemeentelijke heffingen. Dit speelt onder andere voor ondernemingen in toerisme, recreatie, horeca en detailhandel. Dit zijn voor alle kernen in onze gemeente belangrijke pijlers van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling. Het zou enorm helpen als ondernemers met liquiditeitsproblemen uitstel van betaling krijgen voor gemeentelijke heffingen, zoals OZB. Ook landelijk is al een aantal maatregelen aangekondigd om ondernemers te ontzien. Zo heeft de Belastingdienst aangekondigd uitstel van BTW en andere belasting te verlenen. Verder is deeltijd WW mogelijk.

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met

betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting).Ondernemers kunnen door de Corona-maatregelen aanzienlijk

minder tot geen inkomsten hebben. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen.

 De VVD fractie heeft de volgende vragen aan het College van B en W gesteld:

1. Is het college bereid om ondernemers op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten als zij aannemelijk kunnen maken dat ze getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19?

2. Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van COVID-19?

3. Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan?

4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers in deze tijd te ontzorgen?

5. Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers om ook de financiële gevolgen op langere termijn te helpen verzachten?

6. Wij begrijpen goed dat dit consequenties heeft voor de financiële situatie van onze gemeente. Kunt U aangeven wat de financiële impact is wanneer er wordt overgegaan tot uitstel van betaling en/of kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen?

6. Gezien de urgentie voor sommige van deze ondernemers vragen wij u om eerder dan de gebruikelijke termijn van 30 dagen antwoord te geven op onze vragen en duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers inzake de maatregelen hierboven.

We hopen van harte dat we, als gemeente, op deze manier onze Rhedense ondernemers kunnen steunen.

https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5053531/kabinetshulp-ondernemers-covid19-coronaproblemen