Omgevingsvisie en 4 Moties Vreemd aan de orde van de dag

De agenda van de raadsvergadering wekt de indruk dat het een snelle en korte besluitvormende vergadering kan worden. Hij wordt aangepast omdat een lid van de ombudscommissie beëdigd moet gaan worden en het niet netjes is om deze te laten wachten tot na de behandeling van het eerste bespreekstuk. Ook worden er door verschillende partijen (GPRB, D66, CDA en de VVD) moties ‘Vreemd aan de orde van de dag’ aangekondigd en deze krijgen een plekje op de agenda en wel bij punt 5.

Omgevingsvisie

Na de beëdiging van het nieuwe lid van de ombudscommissie starten we de avond met het debat over de omgevingsgebied visie buitengebied. Alle fracties hebben aangegeven deel te nemen aan het debat. Jammer genoeg focust de maatschappelijke aandacht van deze nieuwe visie zich vooral over het beperken van de bereikbaarheid van de POSBANK. En dat terwijl er zoveel goede dingen in deze visie staan. De visie is opgebouwd in nauw overleg met onze inwoners. Ook wordt er in deze visie gezegd dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijk afsluiten van de Posbank als beperking van de verkeershinder. Na dit onderzoek zal er een vervolgtraject worden gestart waarin de mening van onze inwoners wederom wordt gevraagd in de vorm van gebiedstafels. Verschillende fracties waaronder de VVD spreken hun waardering over de kwaliteit en de totstandkoming van deze omgevingsvisie. Voor de VVD is het belangrijk dat de inbreng van onze inwoners op dit dossier wordt gewikt en gewogen en wordt mee genomen in de besluitvorming. De vraag wordt aan het college gesteld of hiervoor ruimte is opgenomen in het gehele proces. Daarnaast zal de huidige visie binnen afzienbare tijd worden beïnvloed door ontwikkelingen op het gebied van stikstof, de regionale energiestrategie en het warmteplan. Dat betekent dat deze visie op termijn zeker zal worden gewijzigd. Rob Koekkoek is onze woordvoerder op dit dossier en dient namens de  VVD een amendement (zie bijlage) in om het voorstel te wijzigen. Het amendement heet “Goed onderzoek en Goed Plan” en wordt samen met CDA, D66 en PvdA ingediend. In de eerste termijn van het debat dragen alle partijen hun visie aan en dienen daar waar nodig hun amendementen en moties in. Na de eerste termijn geeft het college bij monde van wethouder Haverkamp (VVD) een inhoudelijke reactie op de bijdragen en beantwoord de gestelde vragen. In de tweede termijn wordt een inhoudelijk debat gevoerd voor zover als noodzakelijk en wordt gevolgd door besluitvorming. Eerst wordt het amendement van de VVD in stemming gebracht, vervolgens het voorstel en uiteindelijk over de motie ingediend door Groen Links. Amendement wordt unaniem aangenomen.  Het gewijzigd voorstel Omgevingsvisie Buitengebied wordt unaniem aangenomen. De motie van GL (Groene Atlas) wordt unaniem aangenomen.

 

Moties ‘Vreemd aan de orde van de dag’

We beginnen met de motie van GPRB (Trap op trap af) welke mede wordt ingediend door andere partijen (waaronder de VVD). Doel van de motie is signaal af te geven aan de minister en tweede kamer, VNG en alle gemeente van Nederland om de gekozen systematiek (trap op, trap af) los te laten. De PvdA-fractie vraagt aan het college of deze motie wel nut heeft. Er zijn al meerdere lijnen gestart om dit signaal af te geven aan Den Haag. Wethouder geeft aan dat de discussie al gedurende langere tijd wordt gevoerd en de effecten nog als onvoldoende worden ervaren. Maar een extra signaal vanuit de gemeenten kan geen kwaad. De motie wordt unaniem aangenomen

 Daarna een volgende motie van GPRB samen met D66 (Samen sneller resultaat). Snelheidsverlaging op de N348 tussen Dieren en Lochem kenbaar te maken bij gemeente Brummen, Zutphen en Lochem om dan in gezamenlijkheid op te trekken naar de provincie.  Vanuit de VVD-fractie wordt de vraag gesteld of dit wel het juiste moment is omdat binnen afzienbare tijd (lees 1 december 2019) besluitvorming gaat plaats vinden omtrent stikstof problematiek. College geeft bij monde van wethouder Hofstede een reactie. De consequenties van de motie zijn op dit moment niet te voorzien omdat er al zoveel zaken lopen op dit gebied. Verzoek aan de indieners is om besluitvorming over de motie uit te stellen om het college in de gelegenheid stelt om de raad door middel van een raadsbrief voor het eind van het jaar 2019 te informeren. Motie wordt aangehouden en komt later op de agenda van de raad.

 Daarna gaan we over tot het behandelen van een motie van D66 (en meerdere partijen) Verlaging maximumsnelheid op A348 naar 100 km per uur. Door het aantal indieners heeft deze motie al een meerderheid. De VVD-fractie is ook van mening dat dit voorstel te vroeg komt. De kans is aanwezig dat het opgeleverde stikstof contingent niet naar Rheden gaat maar als compensatie wordt gebruikt voor andere gebieden in de provincie. De VVD-fractie is niet tegen het nemen van maatregelen maar wel graag op het juiste moment. Wacht eerst nationale besluitvorming af, is ons advies om te voorkomen dat we achter het net vissen. Het college geeft een reactie waarbij uitgangspunt bij college is dat reductie op geleverd in deze gemeente ook wordt gebruikt voor projecten in deze gemeente. In het ‘Regionaal portefeuille overleg mobiliteit’ heeft wethouder al aangegeven dat het college een voorstander is van verlaging van de snelheid naar 100 KM per uur. Om dit voor elkaar te krijgen is een verkeersbesluit nodig. Daar zitten doorlooptijden aan vast (wettelijk geregeld) en dan is de opdracht binnen de motie niet mogelijk. Het gesprek en lobby kunnen wel worden gevoerd. Motie wordt aangepast en kan vervolgens op algehele steun van de raad rekenen en wordt unaniem aangenomen.

 Vervolgens gaan we over tot de behandeling van de motie Flex-woningen (zie bijlage) van de VVD. De VVD -fractie is van mening dat er door de gemeente Rheden gebruik moet worden gemaakt om deel te nemen aan pilot FLEX-Woningen zodat “spoedzoekers” op korte termijn geholpen kunnen worden aan huisvesting. Motie maakt genoeg los en kan rekenen op steun van een aantal fracties. Na het debat wordt motie in stemming gebracht en wordt deze met 23 voor en drie tegen (GPRB)  aangenomen.

 

Hamerstukken

Uiteindelijk komen we bij het laatste punt van de agenda punt 10 en dat is een overzicht met onder andere brieven aan de raad, notulen van de vorige vergadering en besluiten naar aanleiding stukken ter kennisname. Door aantal partijen worden stukken ter kennisname geagendeerd voor een behandeling in een voorbereidende raad. Ook de VVD-fractie doet dit en wel behandeling van de herfstrapportage waarin de voortgang van de uitputting van de programmabegroting 2019 wordt gepresenteerd. De VVD maakt zich zorgen over de consequenties hiervan.

 

Om 22.48 uur wordt de vergadering gesloten.

Het was een lange maar vruchtbare vergadering.

Sjir Hanssen

Raadslid VVD