De begrotingsraad van 6 november 2018

Afgelopen dinsdagmiddag en -avond heeft de Rhedense Raad urenlang vergaderd over de begroting van 2019. Over de begroting is afgelopen weken al veel gemeld: het is (alweer) een negatief resultaat, het college is (weer) te laat met aanleveren. Ook de VVD heeft hierover geklaagd – net als alle andere fracties overigens. De Begrotingsraad (jaarlijkse Raadsvergadering waarbij de begroting voor 2019 wordt vastgesteld) beloofde dan ook een echte kluif te worden voor ons college en met name voor de wethouder financiën. Gezonde financiën zijn voor onze fractie een van de belangrijkste elementen van goed functionerend lokaal bestuur, dus een begroting die laat zien dat we nog verder ingeteerd zijn op onze reserves – daar vindt de Rhedense VVD-fractie wel wat van!

Voordat het begrotingsdebat begon heeft Martinique als voorzitter van de rekeningcommissie het woord genomen om het college én de raad toe te spreken over de bevindingen van de rekeningcommissie.

Ondanks het korte tijdsbestek dat ons gegeven was om alle informatie goed tot ons te nemen, waren de meeste fracties toch goed voorbereid en dienden verschillende moties in. Ook de VVD heeft een set aan moties ingediend die allemaal de verschillende speerpunten van de partij vertegenwoordigden (bouwen, duurzaamheid en financiële transparantie). De motie ‘Heldere financiële kaders’ over de toetsings- en controlefunctie van de raad bij (financiële) collegebesluiten werd unaniem aangenomen. De motie ‘Bouwen, maar waar?’ behandelde het onderzoeken van meer bouwlocaties om de krapte op de Rhedense woningmarkt te bestrijden en werd door nagenoeg de hele raad aangenomen (alleen D66 stemde tegen ) en het amendement ‘Duurzaam erfgoed’ betrof het verduurzamen van monumentale panden. Ook daar was de gehele raad het mee eens.  Het was een vergadering met veel schorsingen, (doorgaans) constructieve vragen én feedback en een heerlijk stamppot buffet. Dit keer duurde het niet zo lang en waren we om 21.15 uur  klaar. Al met al een avond voor onze fractie waar we met tevredenheid op terug kunnen kijken… met een échte glansrol voor Yola, onze fractievoorzitter. Ze heeft de woordmeldingen, vragen én debatten succesvol tot een goed einde gebracht – met twee aangenomen moties én een aangenomen amendement als kers op de taart.


In de bijlage de volledige woordmelding van Yola Hopmans