Zwembad en Vuurwerk in de Raad van september 2018

Het was weer de eerste Raadsvergadering van het nieuwe seizoen. Er stonden drie bespreekstukken op de agenda en er werden nog een paar moties vreemd aan de orde van de dag behandeld. De bespreekstukken waren de bouw van een zwembad, de eerste zomerrapportage en de begroting van Presikhaaf bedrijven. Van de moties vreemd aan de orde van de dag was die over uitbreiding van de vuurwerkvrije zones het meest spraakmakend In dit item leest U meer over het verloop van de vergadering.

Gewoonte getrouw begon de Raad met het stellen van de rondvraag. Vanuit diverse fracties kwamen vragen over de afsluiting van de doesburgse dijk in Dieren. Volgende maand staat dit onderwerp op de politieke agenda en zal dan verder besproken worden. Het college zal de nodige zaken op een rijtje zetten.

De bouw van een nieuw zwembad in Velp kent inmiddels een lange historie. Op dit moment had het college de opdracht om met bestaande middelen een zwembad liefst met doelgroepen bad te gaan bouwen. Het college legde nu een voorstel voor waarbij zij de aanvullende gelden die nodig zijn voor de bouw van een doelgroepenbad uit de bestaande WMO middelen haalt. Uiteindelijk ging iedereen akkoord met dit voorstel. Wij hebben vanuit de VVD nog wel gewezen op de risico's. Het college van B&W zal strak moeten sturen tijdens de bouw en later tijdens de exploitatie van het zwembad om te zorgen dat dit binnen de beschikbare gelden zal blijven. 

De eerste zomerrapportage gaf aan dat de tekorten van de gemeente groter zijn geworden. De Raad heeft aangegeven akkoord te zijn met het afdekken hiervan uit de Algemene reserve. Met name in het Sociaal domein waren er bij meerdere partijen twijfels of de gemeente nog wel "in control" is. Het college zal bij de uitvoering de vinger nadrukkelijker aan de pols moeten houden. 

Uiteindelijk werd een aangepaste motie vreemd aan de orde van de dag van GL over de uitbreiding van vuurwerkvrije zones en het zoeken van overleg hierover met bewoners verenigingen met 23 stemmen voor  en 1 stem tegen aangenomen.

Rond twaalf uur sloot de Burgemeester de vergadering.