De laatste raadsvergadering voor de zomer

De nieuwe Burgemeester voelt al weer vertrouwd in onze eigen raadszaal. Op 28 juni opende hij de raadsvergadering met het welkom heten van de gasten van de Raad. U kunt ook gast van de Raad zijn.

Elke gemeenteraadsvergadering ontvangen we gasten. We vertellen U dan wat de gemeenteraad doet. Informatie hierover vindt U op Gast van de Raad  

Op de agenda stonden bespreekstukken over de omgevingsdienst, twee bestemmingsplannen in Velp, de jaarstukken van de gemeente met een tekort van € 5.649.000 en de sluiting van de school van Laag Soeren. Wij hebben daar via de rondvraag de verkeersveiligheid van een kruising in Ellecom en via een motie vreemd aan de orde van de dag de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Gelderland aan toegevoegd. 

Sjir Hanssen ging op verzoek van de Burgemeester naar het spreekgestoelte om zijn rondvraag te stellen over de verkeersveiligheid  voor voetgangers, fietsers en landbouwverkeer op de kruising in Ellecom die aansluit op het traverse Dieren. De wethouder gaf aan het probleem te herkennen en onder de aandacht te brengen van de provincie.

Direct aansluitend benoemde de Burgemeester een nieuwe raadsvolger voor D66 en Jacqueline Westerbeek als griffiemedewerker. Wij wensen Jaap en Jacqueline veel succes!

Sjir Hanssen gaf bij de jaarstukken van de omgevingsdienst (ODRA) aan dat wij involgende jaren graag zoals afgesproken een begroting willen gebaseerd op outputfinanciering. Wij gaan nu akkoord met de jaarrekening  van 2017 en de begroting van 2019 maar willen wel dat er stappen gezet gaan worden.

Bij de Jaarstukken van de gemeente Rheden gaf weer Sjir Hanssen aan dat wij niet begrijpen waarom het College tevreden is met een tekort van meer dan 5 miljoen euro. Er is hard gewerkt en veel valt te verklaren. Hij bedankte ook de rekeningcommissie voor het vele werk dat is verricht voor de controle van de jaarrekening. Martinique Visser zit namens de VVD in deze commissie.

Bij de twee bestemmingsplannen, één voor Velp Zuid en één voor het terrein van het Vitens gebouw, gaf Rob Koekkoek aan dat wij ons kunnen vinden in de voorstellen van het college. Er is veel overleg geweest met de buurt en zoals ook moge blijken uit de inspraak reacties ook tijdens de informatieavond is nog niet iedereen helemaal tevreden. Dat is echter moeilijk te realiseren vooral omdat sommige belangen tegengesteld aan elkaar zijn. Voor wat betreft de snelfietsroute werd opgemerkt dat er pas later in de Raad over de  snelfietsroute zal worden besloten.

Yola Hopmans gaf aan dat het onvermijdelijk is dat de school in Laag Soeren met nog maar elf leerlingen wordt gesloten. Wel spraken wij onze teleurstelling uit over de communicatie naar de ouders en de Gemeenteraad. Er lijkt niets te zijn gebeurd met de suggesties die in het verleden zijn gedaan. Dat is jammer en een gemiste kans. Wij gaan ervan uit dat de communicatie voor de andere scholen in de gemeente beter wordt opgepakt.

Vervolgens werd de motie vreemd aan de orde van de dag van Rob Koekkoek behandeld. Hij stelde vast dat de provincie Gelderland een nieuwe omgevingsvisie aan het vaststellen is. Dat de inspraak termijn daarvan in de vakantieperiode afloopt en dat wij daarmee als gemeenteraad geen kans hebben een zienswijze  af te geven. In de motie vraagt hij het college daarvoor bij de provincie aan te dringen op wat extra tijd zodat de gemeenteraad ook een inbreng kan leveren. De motie werd unaniem aangenomen.

Tot slot volgden 6 hamerstukken waarover de gemeenteraad niet het woord wilde voeren. Eén van de hamerstukken ging over het bestemmingsplan Lorentzhuis in Velp. Wij zijn heel blij dat hier nu 30 seniorenwoningen kunnen worden gebouwd. Dat is een mooie eerste stap om te bouwen voor de behoefte van onze inwoners. 

De Burgemeester sloot de vergadering af met iedereen een goede vakantie te wensen.