Algemene beschouwingen en de Kadernota

Op 14 juni heeft de Gemeenteraad van Rheden de Kadernota behandeld. In de de kadernota formuleert het college de financiële kaders en uitgangspunten die gelden voor de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. tevens stelt het college nieuwe beleidsinitiatieven voor die zij wensen te ontplooien in de periode 2019-2022. Ook zijn ze algemene beschouwingen waarbij elke fractie hun licht op de komende periode laten schijnen en moties in kunnen dienen.

Voor Yola was het de eerste keer dat zij als fractievoorzitter de algemene beschouwingen deed. De drie belangrijkste speerpunten waren Mee doen is belangrijk, de Global Goals en burgerparticipatie.

Meedoen; Goed samen leven in Rheden…. Voor ons betekent dat, dat elke inwoner meedoet, deelneemt aan de maatschappij. Ieder naar eigen kunnen en op eigen niveau. We willen dan ook maximaal inzetten op participatie van alle inwoners van Rheden. Dat kan via arbeidsactivering of sociale activering.

Global Goals; het gedachtegoed ( werken met de universele doelen van de VNomarmen wij maar we vinden dat Rheden nu een te grote broek aan trekt om in Nederland voorop te lopen hierin. We hebben het college gevraagd om een pas op de plaats te maken als het gaat om allerlei externen activiteiten. Die toezegging hebben we gekregen

Wat betreft burgerparticipatie vinden wij dat er nog te weinig vooruitgang is geboekt. We zien een verdere doorontwikkeling voor ogen waarbij het gevoel verbeterd moet worden dat de gemeente van en voor de inwoners is en niet andersom. Goede, tijdige en volledige informatie naar onze inwoners is essentieel.

Wil je de hele tekst lezen?... klik dan op onderstaande PDF.


De kadernota is aangenomen en een motie van Pvda, CDA en VVD mbt tot een veilige oversteek van het fietspad Schoonoord/N317 is unaniem aangenomen.