U heeft echt iets te kiezen op 21 maart!

Aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. VVD Rheden roept alle inwoners op om te gaan stemmen. De komende 4 jaar gaan wij uw belangen vertegenwoordigen. Dat worden 4 belangrijke jaren. We zitten midden in een overgang van oude naar de nieuwe politiek. In een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame oplossingen. Van een economische crisis naar een economische toptijd. En van veel sociale woningen naar meer (middel)dure woningen. Dat vergt goed en degelijk bestuur. VVD Rheden wil deze verantwoordelijke taken graag oppakken.

Nieuwe politiek.

Alle politieke partijen hebben hier hun eigen oplossingen voor. Zo wil VVD Rheden meer ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. En waar de samenleving dit niet wil of niet kan, zal de gemeente dit op moeten pakken. Wij willen dat inwoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving en dat inwoners vanaf het begin mee kunnen praten. Niet pas wanneer er al plannen op tafel liggen. Wij vinden het juist goed  dat ambtenaren van de gemeente in de wijken aanwezig zijn en daar ook hun werkplek hebben.

Duurzame oplossingen.

VVD Rheden staat achter de klimaatdoelstellingen van Parijs. In 2050 moet Rheden energieneutraal zijn. Wij willen de komende 4 jaar vooral de basis gaan leggen om deze doelstelling te bereiken. Dat betekent dat we inwoners en bedrijven mee gaan nemen in de veranderingen die nodig zijn en waar mogelijk maatregelen direct doorvoeren. Ook moeten we als overheid het goede voorbeeld geven en al ons eigen vastgoed in deze periode zoveel mogelijk energieneutraal maken. VVD Rheden realiseert zich dat voor oplossingen ook gekeken moet worden naar windenergie. Wij zijn echter nog niet bereid om nu al windmolens te gaan plaatsen in onze mooie gemeente. Wij willen in de komende periode eerst onderzoeken of er plekken zijn in de gemeente Rheden waar windmolens goed kunnen renderen. Maar we moeten ook kijken naar andere energiebronnen zoals, zonne-energie en aardwarmte.

Economie.

De VVD staat voor een goed vestigingsbeleid voor bedrijven en lage lokale lasten voor inwoners. De economie is booming. Veel bedrijven zitten om mensen te springen. Er liggen dus kansen voor mensen die willen en kunnen werken. VVD Rheden heeft als belangrijkste doelstelling voor de komende periode het activeren van 1.100 inwoners uit de bijstand. De focus in al ons beleid zal liggen in het activeren van deze groep. Het liefst naar een betaalde baan. Dan krijgen we er 1.100 gelukkige inwoners bij. VVD Rheden wil geen basisinkomen en een uitkering zonder tegenprestatie is voor VVD Rheden onacceptabel.

Wonen.

50% van de woningen (huur en koop) in de gemeente Rheden vallen onder de categorie goedkoop. Dat vinden wij genoeg. In andere gemeenten zijn er veel minder sociale woningen. Daarom komen veel inwoners uit omliggende gemeenten in Rheden wonen. De komende periode wil VVD Rheden (middel) dure woningen bouwen. Vooral voor onze senioren. Inwoners in de goedkopere woningen, die hier financieel toe in staat zijn, kunnen dan doorschuiven naar deze (middel)dure woningen en ruimte maken voor inwoners met een smalle beurs.

#Kiesvoordoen Stem VVD

Ronald Haverkamp,

Lijsttrekker VVD Rheden.