Boerderij verplaatsing Ellecom Borchkeppel

© JU

Voor ons ligt het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen om de boerderij Eikenstraat 3 en Buitensingel 60 te verplaatsen naar Eikenstraat ongenummerd. Daarnaast maken we, met dit voorstel, het mogelijk een aantal woningen te bouwen en halen we van een strook grond de agrarische bestemming af en kennen we daar de bestemming natuur aan toe.


Een traject van lange adem ...Door de initiatiefnemer is in 2008 de eerste melding gemaakt van het gedachtegoed om over te gaan tot deze wijziging. In 2012 is de eerste presentatie geweest van het voornemen en via een uitgebreid traject is uiteindelijk het huidige plan tot stand gekomen. Al met al dus meer dan 9 jaar van voorbereidingen.  Een ambitieus plan welk niet alleen gebaseerd is op economische belangen maar zeker ook de ecologische belangen. Dat moeten we niet vergeten.


De afgelopen maanden is veel gesproken over dit plan en de besluitvorming daarover. Tegenstanders en voorstanders hebben zich laten horen. Dat is toch mooi in Nederland. Iedereen mag voor zijn mening uit komen en van zich laten horen zolang het maar binnen de wet blijft. Daar wil ik nog graag iets aan toevoegen. Het aan de wet houden is één, maar op basis van respect met elkaar omgaan is iets anders. Vooral het laatste is van belang omdat na het besluit van de raad we in Ellecom gewoon nog met elkaar verder moeten gaan. Samen Leven en werken in het mooie Ellecom als deel van Rheden. Laten we dat niet vergeten.


Dan terug naar het voorstel. Inhoudelijk kunnen wij ons helemaal vinden in het voorstel. De gevoegde rapporten geven allemaal aan dat alles binnen wet en regelgeving valt. Daarnaast constateren wij ook dat huidige plan een verbetering betekent voor de natuur, voor de duurzaamheid, voor het dierenwelzijn, het milieu en voor het dorp Ellecom.  


Ik wil ze even puntsgewijs benoemen:
Milieu: Bronbossen worden niet meer door oppervlaktewater vervuild en een stuk van de huidige bouwkavel gaat terug naar de natuur. Tevens wordt door de nieuwe stal de ammoniakuitstoot teruggebracht.

Duurzaamheid: Door de locatiekeuze is de afstand tot weilanden en boerderij tot een minimum beperkt, Dat leidt tot minder vervoersbewegingen. Daarnaast levert de nieuwe stal een duurzame oplossingen welke voldoet aan de meest strengen (hedendaagse) eisen.

Dierenwelzijn: De nieuwe stal voldoet aan alle hedendaagse eisen voor de veeteelt en levert een betere bijdrage aan het dierenwelzijn als de oude stallen.

Verkeersveiligheid.  Door de locatiekeuze zullen de vervoersbeweging in de kern van Ellecom worden beperkt en zullen zich concentreren op de Eikenstraat.


Natuurlijk kun je de vraag stellen of de locatiekeuze meteen de meest voor de hand liggende is maar ook hier geven onderzoeken aan dat het de meest logische keuze is.

Het bouwen van een moderne, diervriendelijke en duurzame stal is een verrijking van Ellecom en past binnen de ambities van de gemeente Rheden.

Dan naar het proces.
Sommige tegenstanders noemen dat de informatie te laat of niet gedeeld is met de inwoners van Ellecom. Anderen vragen of de gemeente in staat is om een garantie af te geven dat als er in de toekomst iets gaat gebeuren de financiële lasten terecht gaan komen bij de gemeente. Dit riekt in onze optiek naar bangmakerij en populisme. Uit eigen ervaring weet ik dat angst een hele slechte raadgever is.

Nu gaat het over feiten en fictie. Het feit is ... dat in 2012 voor de eerste keer officieel informatie versterkt is aan de raad maar ook aan het dorp. Dat is in de afgelopen jaren op meerdere momenten gebeurd. Van begin af aan is duidelijk gemaakt dat de ruimte om iets te bereiken zeer beperkt was dus in onze optiek is er goed aan verwachtingsmanagement gedaan. Het feit is dat alle rapporten groen licht geven op het gebied van de gezondheidszorg. Gebaseerd op huidige wet- en regelgeving.

Maar wat is dan fictie? De berichten dat er niet is gecommuniceerd… Een ander punt van fictie is het verstrekken van onvolledige en niet juiste informatie. Tegenwoordig noemt men dit fake news . Doelstelling van fake news is de besluitvorming te beïnvloeden. Jammer dat deze werkwijze door een aantal inwoners – en misschien wel politieke partijen - is gebuikt. Actievoeren is prima, is een recht, maar dan wel op basis van de juiste informatie. Anders lijkt het erg op populisme.

Graag wil ik besluiten met de oproep dat ook na vanavond respect voor elkaar en elkaars mening de basis moet zijn en blijven. Uiteindelijk moeten we samen verder leven en werken in deze prachtige gemeente.


SH