Begrotingsbehandeling

Tekst begroting behandeling  Rheden 2018 spreektijd is 5 minuten

© ju

Normaal gesproken voorzitter zou ik in de laatste begrotingbehandeling voor de verkiezingen een ruime hoeveelheid moties en amendementen indienen. Op dit moment zien we hectische tijden in Rheden … een nieuwe burgemeester, een wethouder crisis, het afvaldossier waarover inwoners klachten bij ons laten horen en tekorten in de komende begroting…  dat vraagt nu om een weloverwogen aanpak. We hebben geprobeerd ons te beheersen. Vanuit de VVD is degelijk en stabiel besturen van belang. 

We zijn overigens blij dat het proces van een zoektocht naar een nieuwe burgemeester zo ver is.

Wij hebben voor deze bijdrage 4 hoofdonderwerpen en uiteindelijk zal ik 4 door ons voorbereidde moties over zaken die wij bij inwoners hebben opgehaald indienen.

De onderwerpen zijn:

-          Onderzoek naar het Rhedense bijstandsbestand

-          Afvaldossier

-          Financiële reserves

-          Lokale lasten

Wij hebben dit weekend kennis kunnen nemen van het onderzoek naar het bijstandsbestand van Rheden. Dank daarvoor. Wij hadden daar eerder bij motie om gevraagd omdat het vermoeden was op basis van CBS en andere cijfers dat de aantallen bijstandsgerechtigden in Rheden hoger zijn dan die in de omliggende gemeenten. Voorzitter wij zien onze vermoeden bevestigd en hopen dat de andere fracties net als ons de urgentie hiervan inzien. Het aantal bijstandsgerechtigden is hoger dan in de omliggende gemeenten, de werkgelegenheid in Rheden blijft achter, er ontstaan tekorten op de Pw budgetten en er is een groot aantal her instromers in de bijstand.

Een mogelijke verklaring die daarvoor gegeven wordt is de aanzuigende werking van een goed en ruim beleid in Rheden. De vraag die ons daarbij op de lippen brandt is wat is hier aan de hand en hoe komt dit. Zijn wij in Rheden niet te gemakkelijk en ruimhartig ten opzichte van wat andere gemeenten doen? Voorzitter wij vragen nu van het college een eerste reactie, Het college heeft in de bijgesloten memo aangeven met een nadere analyse naar de Raad te komen. Voorzitter dat vinden wij een goed idee en verzoeken het college deze terugkoppeling uiterlijk aan het eind van januari 2018 aan de Raad aan te bieden.

Ten aanzien van de afval dossier moet mij van het hart dat wij als Raad pas door de begroting zijn geïnformeerd over de gevolgen van de aanbesteding voor de inwoners. Het plan was we kunnen de tarieven laten dalen als we minder vaak ophalen. Inmiddels begrijpen wij uit de memo die vanmorgen op het raadsinformatiesysteem verscheen dat een deel van de tariefsverhoging te verklaren is door een administratieve systeemwijziging.  Voorzitter ik stel vast dat deze wethouder het niet belangrijk genoeg vond ons tussentijds te informeren. En blijkbaar ook niet over de gevolgen van deze ontwikkelingen op de tarieven voor onze inwoners. Wij krijgen na de recent verzonden brieven over het ophalen van afval en de maat van de containers, Waar hij ditmaal niet groot Wethouder Pos op heeft laten zetten, klachten binnen. Wij kunnen het niet uitleggen minder vaak ophalen en meer betalen.  Ik wil graag een reactie van uit het college, de wethouder.  Waarbij hij ingaat op hoe dit gekomen is en waarom hij ons niet eerder geïnformeerd heeft. Ik houd hier graag de ruimte om na de reactie van de wethouder in tweede termijn een motie in te dienen.

Dan voorzitter als we naar de ontwikkeling van de reserves in de begroting kijken zien we dat deze de komende jaren teruglopen. Ik heb vorige jaren al eens de vraag gesteld hoe hoog moeten de reserves eigenlijk zijn. Het is immers geld van de inwoners dat hier wordt bewaard. Wij constateren een forse afname in het komende jaar met daarnaast nog een aantal extra onzekerheden met name in het sociaal domein. Wij willen het college vragen na te denken over hoe we deze afname kunnen beperken. En wellicht hoe we een volgend college alvast op weg kunnen helpen naar een sluitende begroting in het jaar 2019. Wij krijgen graag van het college een toezegging op dit gebied.

Dan voorzitter ten aanzien van de totale lokale lasten gegeven de bijzondere situatie rond het afvaldossier zien wij dat er om de totale lokale lasten niet boven de inflatie te laten stijgen er een afweging is gemaakt tussen de OZB tarieven en de afvalstoffenheffing.

Wat ons betreft zijn de afvalstoffenheffing en de OZB twee communicerende vaten. De afspraak over de beperking van de stijging van de totale lokale lasten blijft overeind.

We willen wel opmerken dat we hiermee tijdelijk de 100% kosten dekkendheid van de afvalstoffen tarieven verlaten. Wij vinden het uitgangspunt de vervuiler betaald wel belangrijk en willen aangeven dat afhankelijk van de resultaten van de afvalophaal diensten in de komende begrotingen weer naar 100% kosten dekkendheid wordt gestreefd.

Voorzitter dan heb ik zo nog een aantal moties

-          We willen graag dat de parkeergarage bij het station Dieren klaar is voor de toekomst. Dat betekent nu bij de bouw voldoende voorzieningen aanleggen om elektrische auto’s te kunnen opladen. Het bij de bouw aanleggen van de infrastructuur is normaalgesproken goedkoper dan latere aanpassingen. Nu we de parkeergarage aanleggen is het een goed idee om zo toekomstproef mogelijk te zijn.

-          Het veiligheidsgevoel te vergroten door verlichting aan te leggen bij de bankjes van het Wilhelminapark in Dieren.

-          Toerisme en recreatie: De herkenbaarheid van ons gebied vergroten door het station een aansprekende en herkenbare naam te geven station Rheden-De Posbank

-          Uit onze rondgang langs de dorpen kwam naar voren dat er eigenlijk in alle dorpen een grote wens is voor senioren woningen. Daarom verzoeken wij om een inventarisatie van alle bouw mogelijkheden zowel op gronden in gemeentelijk als in particulier eigendom. Zodat inzichtelijk wordt of en hoe wij aan deze inwoners wens tegemoet kunnen komen. Als er uit de inventarisatie blijkt dat er klemmende regels zijn die dit in de weg staan moeten we daarover kunnen nadenken en ze wellicht veranderen. 

Afsluiting

Voorzitter ik heb uit de profielschets begrepen dat Rheden van nature onderscheidend is. Het is een gebied met grote kwaliteiten. Wij willen daar met alle inwoners goed samen leven.