Raadsvergadering 27 juni 2017

We starten de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces met de rondvraag die gaat over het goederenvervoer over de IJssellijn. Het gaat over de ontwikkelingen hierin, de eventuele toename, de geluidsoverlast en de veiligheid van onze inwoners. Het college antwoord dat het geluidsproductieplafond de norm is voor het aantal goederenvervoer. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden weer andere normen.

Na de rondvraag worden de cursisten van de cursus Politiek Actief in het zonnetje gezet. Uit handen van de burgemeester ontvangen zij het certificaat en een bloemetje. Zij hebben zich 5 avonden in diverse gemeenten laten informeren over het werk van de raad, hebben een raadsvergadering bijgewoond en een debattraining gehad. Wij vinden het positief dat deze inwoners interesse hebben in de lokale politiek en kijken met een goed gevoel terug op de bijdrage die de Rhedense raad heeft geleverd.

Het eerste agendapunt is de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening ). Hoe organiseert Rheden beschermde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Gaan we dit uitbesteden aan derden, kiezen we voor aansluiting met het werkbedrijf Arnhem of doen we het zelf?  De raad is kritisch over dit onderwerp en heeft nog een aantal vragen. Het is een lastig onderwerp. Het gaat over kwetsbare mensen. 

De VVD wil voor de mensen waar het om gaat een goede plek hebben. Voor de zittende groep bij het oude Presikhaaf heeft de ondernemingsraad ons overtuigt deze groep hier te laten (in het nieuwe werkbedrijf Arnhem). Voor de nieuwe instromers ligt dat anders. Deze kunnen ondergebracht worden bij het werkbedrijf Arnhem maar dat hoeft niet. Het gaat erom dat we een goede plek voor deze mensen vinden tegen een goede prijs.

We vragen ons af of een lokaal WSP (werkgevers Service Punt) beter is dan een regionaal WSP. Het gaat er om dat een WSP, lokaal of regionaal, goed werkt en dat er mensen aan het werk geholpen worden. Nu zijn er enkele  knelpunten en die moeten uitgezocht en opgelost worden. We vragen het college om goed te onderzoeken waar momenteel die knelpunten liggen.  Het college zegt toe dit te zullen doen. De wethouder beaamt dat de                ‘kaartenbak’ uiteraard op orde moet zijn om mensen goed op een werkplek te kunnen plaatsen. Het kan niet zo zijn dat alle diverse WSP's in de rij gaan staan bij de werkgevers. De inzet gaat gecoördineerd worden.

De rol van de Raad wordt met dit besluit anders. We willen goed geïnformeerd blijven zodat we kunnen ingrijpen als dat nodig is. Na enig debat wordt het voorstel van het college met algemene stemmen aan genomen en dat betekent

•          dat het college de onderhandelingen kan starten met Werkbedrijf  Arnhem met als doel een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor de integrale uitvoering van de Wsw voor een periode van vijf jaar.

•          mee  werkt aan een transformatie van Presikhaaf Bedrijven naar een regionaal verloningsbedrijf voor de uitvoering van de werkgeversrol;

•          Rheden zelf over gaat tot het inrichten van een lokale en/of subregionale werkgevers-benadering naast en in samenwerking en samenhang met het WSP.

•          de raad aan het college opdracht geeft om onderzoek te doen naar de beste mogelijkheid om vorm en uitvoering te geven aan het realiseren van beschutte werkplekken.

 

Het volgende agendapunt is de jaarrekening 2016 aan de orde.  Deze wordt na beantwoording van een aantal vragen door het college unaniem aangenomen.

Vervolgens is het rapport van de rekenkamer aan de orde. Deze heeft onderzoek gedaan naar de mate van waarin de randvoorwaarden zijn ingevuld om daadwerkelijk ruimte te geven aan initiatieven van inwoners  en bedrijven... Burgerparticipatie. VVD heeft met D66 een motie ingediend om als Raad hier eens met elkaar verder over te praten om goed te weten wat de rol van de raad, college en de organisatie is, en in hoeverre de gemeente zaken los kan laten. Na nogal wat discussie (Burgerparticipatie blijkt toch een lastig onderwerp te zijn) wordt de motie met algemene stemmen aangenomen evenals het raadsvoorstel waarin staat dat de aanbevelingen van het rekenkamerrapport worden overgenomen en het college verzocht wordt hier uitvoering aan te geven. 

Als laatste volgen de hamerstukken en aan de raad gerichte brieven en  het vaststellen van besluiten nav stukken ter kennisneming.

Om 22.35 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Onze volgende vergadering is op 11 juli. Dan staat de Voorjaarsnota op de agenda we starten dan om 14:00 uur.