Raadsvergadering  30 mei 2017

Goed om te zien dat ook  deze keer de tribune  gevuld is met onze gasten van de Raad. De Onderwerpen van de rondvragen betroffen onder andere de afsluiting van de Wilhelminaweg Dieren,  ontwerpbestemmingsplan Eikenstraat in Ellecom, en gemeentelijke informatiebeveiliging. We stelden zelf een vraag gaat over de werkgelegenheid in de gemeente Rheden. De economie trekt aan, de werkloosheid daalt maar Rheden volgt niet de tendens van onze regio. Er liggen toch kansen en wat doet Rheden hiermee?
Na deze vragen gaan we over tot de agenda van de raadsvergadering.

Na wat vergaderorde-zaken starten we met de bespreekpunten. Als eerste agendapunt is de actualisatie bestemmingsplan woongebieden Velp Zuid. De discussie gaat vooral over het wonen op achterterreinen.  Dat is jarenlang gedoogd maar niet in alle gevallen.  De VVD dient samen met D66, PvdA en GBR/B een motie in. De motie roept het college op beleidsregels op te stellen over wat de lijn is/gaat worden HOE om wordt gegaan met die gevallen waarbij langdurig strijdige gebruik van zelfstandige woningen op achterterreinen is gedoogd. Maar ook om in afwachting van de genoemde beleidsregels de eventuele handhavingsacties op dit vlak op te schorten en tevens de raad over de genoemde beleidsregels vroegtijdig te informeren.
Er volgt een debat en de motie wordt gewijzigd in de volgende opdracht: om per direct bij actualisatie van bestemmingsplannen actief te kijken naar hiaten in uitgegeven huisnummer, bestemming en beschikking en de knelpunten die naar aanleiding hiervan naar voren komen te voorzien van maatwerkoplossingen. De motie is met algemene stemmen aangenomen evenals als het voorliggende voorstel.

Dan is het integraal Alcohol- en drugsbeleid aan de beurt. Hier gaat het met name over het voorgestelde blowverbod binnen de gemeente Rheden. D66 en PvdA dienen een amendement  in om de paragraaf waarin dit blowverbod staat te schrappen.  De SP geeft het college het advies om vooral de jongeren bij dit beleid te betrekken. Het CDA kiest voor een ontmoedigingsbeleid; bovenliggend doel is de gezondheid van onze inwoners. De VVD vraagt of het college in overweging heeft genomen een integraal onderzoek te doen en zo ja waarom hier niet toe besloten is.  Het debat is levendig en uiteenlopende standpunten worden gedeeld. Het college zegt uiteindelijk toe dat er een integraal onderzoek komt waarvan de uitkomsten weer aan de raad worden voorgelegd. Dan kan er een besluit worden genomen. Het amendement wordt aangenomen waarbij aangetekend wordt dat onze fractie verdeeld heeft gestemd. Yola Hopmans is de enige die voor het amendement is. Goed dat  in onze fractie hier ruimte voor is. Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Het volgende bespreekstuk is de welstandsnota. Jaap Uijthof geeft het college complimenten voor het stuk. Op de welstandswebsite die hierbij hoort kunnen inwoners hun adres intikken en zien wat de regels zijn die op hun adres van toepassing zijn. Als Raadslid vind hij het echter lastig om te overzien wat voor regels er op elk adres gelden. Daarnaast vraagt de VVD fractie zich af wat we doen in de afweging van duurzaamheidsmaatregelen. Als iemand bijvoorbeeld een zonnecollector op het dak van een monument wil of bijvoorbeeld dubbelglas. Uit contacten met inwoners heeft hij vernomen dat de gemeente steeds aangeeft dat dit niet kan. Hij vindt dat jammer, dit zijn mensen die gemotiveerd zijn om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en die nu gefrustreerd afhaken doordat de gemeente daar geen ruimte voor geeft.  De VVD vraagt zich af wat belangrijker is duurzaamheid of welstand en erfgoed. Jaap geeft aan dat wat hem betreft duurzaamheid een belangrijker plaats moet innemen. En de inwoners dus meer ruimte moeten krijgen. Na discussie wordt de voorliggende nota aangenomen.


Aan het einde van de vergadering werden de verschillende hamerstukken stuk voor stuk aangenomen. Hiertussen zaten bijvoorbeeld de jaarverslagen en begrotingen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden  (VGGM), de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Georganiseerd Overleg  Arnhem Nijmegen (GO AN), de nota samenwerkingsverbanden,  Het strategisch beheer en onderhoud (SBO) van gebouwen en de erfgoed nota (zie ook website). Rond half twaalf werd de vergadering gesloten.