Raadsvergadering van 28 maart 2017

Na een mooie zonnige lentedag vindt deze avond weer de raadsvergadering plaats. Op de tribune zitten onze gasten van de raad. Wat goed dat er elke keer weer zoveel belangstelling is voor het raadswerk en de lokale onderwerpen die op de agenda staan .We hopen dat we elke raadsvergadering onze inwoners als gasten van de raad mogen ontvangen.

Conform het nieuwe vergadermodel beginnen we om 19.30 uur met de rondvraag. Er zijn twee vragen deze keer. De PvdA informeert naar een vervelend incident vorige week bij de sporthal in Dieren en D66 vraagt naar de reactietijden van politie bij spoedmeldingen.  Het college, bij monde van de  burgemeester,  beantwoordt de vragen naar tevredenheid van de indieners.

Om 20.00 starten we met de agenda. GPRB dient 2 moties ‘ Vreemd aan de orde van dag’  in mbt. de Theothorne regeling en de podiumvoorziening in Dieren.  Deze 2 moties worden later in de vergadering behandeld.

Vervolgens komt de actualisatie van het bestemmingsplan van 'Rheden 2016 woongebieden' aan de orde. Deze wordt met algemene stemmen aangenomen. Zo ook de motie van de VVD waarin we het college opdragen om vanaf nu bij de actualisatie van bestemmingsplannen die nog niet in procedure zijn,  op zijn laatst drie maanden voor het verlopen van het oude bestemmingsplan,  in de Raad te brengen.

Dan volgt de uitvoering WSW in samenhang met de Participatiewet. Het voorstel is om de Wsw per 1 januari 2018 onder eigen regie uit te voeren, in samenhang met de uitvoering van de Participatiewet. Geen eigen werkbedrijf maar onder eigen regie  voor elke variant een oplossing hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ingewikkeld vraagstuk. Er volgt een behoorlijke discussie en er worden diverse amendementen ingediend. Het ingediende amendement van de SP en D66 geeft meer duidelijkheid over het voorliggende voorstel en wordt met algemene stemmen aangenomen.

We blijven in het Sociaal Domein. De verordening over de Adviesraad Sociaal Domein. Samen met D66 dienen we een amendement en een motie in. De motie houdt in dat in december 2017 een onafhankelijke evaluatie moet plaats vinden waarbij de focus ligt of de gestelde doelen gehaald zijn. Het amendement voorziet in een 4 jaarlijkse evaluatie over het functioneren van de Adviesraad.

Als slotstuk behandelen we de 2 moties Vreemd aan de orde van de dag over de Theotorne regeling en de podiumvoorziening in Dieren. De gemoederen lopen op omdat er geen resultaten zijn van de toegezegde evaluatie van de regeling in het najaar 2016. We hebben geen basis om een besluit te nemen maar de tijd dringt en wachten tot juni is lastig omdat organisaties nu bezig gaan met de programmering van volgend jaar. Wij hebben onze verbazing en irritatie hierover uitgesproken. Na 2 schorsingen stemt de raad unaniem in met het voortzetten van de regeling in 2018.  De tweede motie over de podiumvoorziening is ook aangenomen en draagt het college op om de geplande evaluatie uit te breiden door alle partijen rondom Theothorne en ander podia bij deze evaluatie te betrekken.

Na het aftikken van de hamerstukken sloot de voorzitter om 23.25 uur de vergadering. Het is dus een latertje geworden.